Kỹ thuật

“ISO 9001:2015 tích hợp chu trình PDCA”

61

“ISO 9001:2015 tích hợp chu trình PDCA”

ISO 9001:2015 tích hợp chu trình Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) làm khuôn khổ cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của mình. Chu trình PDCA là một mô hình cải tiến liên tục giúp các tổ chức cải tiến một cách có hệ thống các quy trình và đảm bảo chất lượng.

Tìm hiểu PDCA trong ISO 9001:2015 1.

Kế hoạch (P)

Bối cảnh của Tổ chức: Xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến QMS, hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm và xác định phạm vi của QMS.

Lãnh đạo: Xác định chính sách và mục tiêu chất lượng, thiết lập vai trò và trách nhiệm và đảm bảo cam kết của lãnh đạo cấp cao.

Rủi ro và Cơ hội: Xác định rủi ro và cơ hội, đồng thời lập kế hoạch hành động để giải quyết chúng.

Mục tiêu chất lượng: Đặt mục tiêu chất lượng có thể đo lường được phù hợp với định hướng chiến lược.

Nguồn lực và Năng lực: Xác định các nguồn lực cần thiết và đảm bảo năng lực và nhận thức của nhân viên.

2. Làm (D)

Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động: Thực hiện các quy trình để đáp ứng các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ cũng như quản lý các thay đổi một cách hiệu quả.

Yêu cầu đối với Sản phẩm và Dịch vụ: Giao tiếp với khách hàng để hiểu yêu cầu của họ.

Thiết kế và phát triển: Lập kế hoạch và kiểm soát việc thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ. Kiểm soát các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài: Đảm bảo kiểm soát các quy trình được cung cấp bên ngoài.

Cung cấp sản xuất và dịch vụ: Đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất và dịch vụ được thực hiện trong các điều kiện được kiểm soát.

Phát hành Sản phẩm và Dịch vụ: Xác minh rằng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu trước khi phát hành.

3. Kiểm tra (C)

Giám sát, Đo lường, Phân tích và Đánh giá: Theo dõi và đo lường các quy trình, sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu. Đánh giá nội bộ: Tiến hành đánh giá nội bộ để xác minh tính hiệu quả của QMS.

Xem xét của lãnh đạo: Xem xét QMS để đảm bảo nó vẫn phù hợp, đầy đủ và hiệu quả.

4. Hành động (A)

Sự không phù hợp và hành động khắc phục: Giải quyết sự không phù hợp và thực hiện các hành động khắc phục để ngăn ngừa tái diễn. Cải tiến liên tục: Xác định các cơ hội cải tiến và thực hiện các hành động cần thiết để nâng cao QMS.

Tích hợp PDCA trong các điều khoản ISO 9001:2015

Điều 4 (Bối cảnh của Tổ chức): Lập kế hoạch về bối cảnh, các bên quan tâm và phạm vi.

Điều 5 (Lãnh đạo): Lập kế hoạch về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo và chính sách chất lượng.

Điều 6 (Lập kế hoạch): Giải quyết các rủi ro và cơ hội, đặt ra các mục tiêu chất lượng và lập kế hoạch cho những thay đổi.

Điều 7 (Hỗ trợ): Quản lý nguồn lực, năng lực và thông tin dạng văn bản (Kế hoạch và Thực hiện).

Điều 8 (Hoạt động): Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động, yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và phát triển cũng như kiểm soát các nhà cung cấp bên ngoài (Kế hoạch và Thực hiện).

Điều 9 (Đánh giá hiệu suất): Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất QMS thông qua đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo (Kiểm tra).

Điều khoản 10 (Cải tiến): Thực hiện các hành động khắc phục và thực hiện cải tiến liên tục (Qui định).

Image preview

(St.)

0 ( 0 bình chọn )

NGUYỄN QUANG HƯNG BLOG

https://nguyenquanghung.net
Kỹ sư cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa, tư vấn, thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, hệ thống.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *